Уроците по български език и литература от I-ви до IV-ти клас


Категория на документа: Български език


ВТУ " Св. Св. Кирил и методий"
Педагогически факултет

РЕФЕРАТ
На

Теми : 1. Уроците по български език - I- IV клас

2. Уроците по литература -I- IV клас

Изготвил: Верка Христова Проверил: доц. д-р Даниела
ПНУП, фак.№ 750, III курс Йорданова
Задочно обучение
Уроците по български език

Урокът като неизменна част от живота в училище е средоточие на интересите на педагози и методици. Той е обект на разнообразни (а понякога и на разнородни, противопоставящи се) научни интерпретации.
Поставен в контекста на философията за модернизиране на образованието, съвременният урок по български език в етапа I - IV клас трябва да отговаря на актуални методически изисквания. Най-съществените сред тях са:

1. Комуникативноречевият подход е водещ в началното обучение по роден език.Това рефлектира върху урока и неговите компоненти. Следователно, всеки урок по български език в I - IV клас следва да отразява комуникативната ориентация на обучението и да благоприятства общуването на учениците чрез родния език.

2. Целите на урока в началното обучение по български език трябва да са ясно определени и точно дефинирани. Да са съобразени с:

- образователните стандарти, регламентирани от съответната нормативна база (ДОИ за учебно съдържание, Учебна програма);

- целите на системата уроци по дадения раздел;

- социалния и речев опит на децата, техните комуникативни потребности и интереси.

3. Тъй като дейност без мотив не съществува, всяка учебна дейност в клас преди всичко трябва да бъде същностно мотивирана. Мотивацията в урока е съобразена с конкретните образователни цели, с учебното съдържание, с възможностите и интересите на децата.

4. В съответствие с целите на началното родноезиково обучение (информативно-познавателни и комуникативно-практически) в съвременния урок по роден език се осъществяват две основни дейности - за осъзнаване строежа на езика; за приложение на лингвистичната информация в ситуации на езиково общуване. Оттук произтича изискването за методически балансирано взаимодействие между езикови и комуникативни учебни задачи.

5. Предвид практическата ориентация на родноезиковото обучение в началните класове във всеки съвременен урок усвояването на нова лингвистична информация е в синхрон с приложението й чрез решаване на система учебни задачи.

6. Богатото онагледяване (словесно и графично) и мотивираната смяна на учебни дейности са важни изисквания към урока по български език в I - IV клас.

7. Поставянето на детето в позиция на активно учене е следващото главно изискване към съвременния урок по роден език в началните класове. Това, най-общо казано, означава самостоятелно, творческо решаване на проблеми в и чрез опита. И овладяването на нова лингвистична информация, и формирането на умения за приложението й в речева дейност, и обобщаването, систематизирането, преговарянето на знанията се реализират в условия на активно учене. Рационални възможности в тази посока имат евристичната беседа, изследователските и комуникативните учебни задачи, проектирането, лингвистичният експеримент и др.

8. Създаването на интерактивна образователна среда е сред водещите изисквания към съвременния урок по български език в началните класове. Активната, творческа интелектуална дейност на децата следва да протича в условия на сътрудничество и взаимодействие. Възможни технологични решения в тази посока са мозъчната атака, дискусията, играта, работата в екипи и др.

9. Формирането на рефлексивни умения (т.е. умения за самонаблюдение и корекционна дейност) у малките ученици е друго актуално изискване към съвременния урок по роден език. Така се избягва механичното учене и се изграждат общи способи за умствена дейност и творческа изява. Ангжимент на учителя е да насочи детското внимание към овладяването на модели за решаване на група еднородни задачи от речевата практика. Рационални методически възможности в тази посока имат алгоритмите.

10. Към съвременните изисквания към урока за начално обучение по български език се отнася и изискването за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки, тъй като чрез интегративността се преодолява фрагментарността на познанието и се създава монолитност и богатство на комплексите от представи и понятия.
Класификациите на уроците се изграждат въз основа на различни признаци:
* цели на урока;
* специфика на учебното съдържание;
* избор на методи и похвати на обучение за реализиране на учебното съдържание;
* структуриране на урока;
* взаимодействие между учителя и учениците;
* оценяване на резултатите от дейността между преподавателя и учещите;
* възраст на учениците (вж. Андреев 1996, с. 267-287).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Уроците по български език и литература от I-ви до IV-ти клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.